ion

جلسه امروز کابینه روحانی در روزی که به نام خبرنگاران زینت گرفته است حال و هوای مطبوعاتی به خود گرفت تا جنایی که رئیس جمهوری حضور در جمع پرشور اصحاب رسانه با خبرنگاران عکس یادگاری گرفت.