اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

نپرداختن حق بیمه کارگران مجازات دارد

نپرداختن حق بیمه کارگران مجازات دارد

در پی صنعتی شدن جوامع و با توجه به گسترش صنایع و رشد تولید، روابط کارگر و کارفرما توسعه پیدا کرده و تأثیر آن در تعاملات اجتماعی باعث شده تا قانونگذاران، حقوقدانان و اندیشمندان بیش از پیش به این موضوع بپردازند، به طوری که حتی این مسائل در برخی موارد منشاٌ بروز مباحث چالش برانگیز نیز بوده است.

ایران آنلاین / از آنجایی که متأسفانه برخی کارفرمایان که برای رسیدن به منافع مالی بیشتر اقدام به نادیده گرفتن حقوق کارگران میکنند، لازم است تا دستگاههای حکومتی مسئول با بهرهمندی از ظرفیت های قانونی موجود، کارگران که یکی از اساسیترین سرمایههای توسعه صنعتی کشورمحسوب میشوند، مورد حمایت ویژه قرار داده و اهتمام مضاعف برای آگاه کردن آنها از حقوقشان را به عمل آورند. از جمله قوانین بنیادی که رابطه کارگر و کارفرما را بیان می کند، «قانون کار» است و همانگونه که میدانیم درجریان تصویب آن و به واسطه اختلافنظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان مباحث جنجالی مطرح شد که در نهایت در سال 1369 با تصویب در مجمع تشخیص مصلحت به مرحله اجرا درآمد.
«قانون تأمین اجتماعی» نیز ازمهمترین منابعی است که حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان را تشریح کرده  و به موضوعهای مهمی از جمله «بیمه کارگران» پرداخته است. طبق ماده 1 همین قانون، یکی از وظایف سازمان تأمین اجتماعی انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی است. با توجه به اهمیت اجرای قانون تأمین اجتماعی، در این فرصت قصد داریم تا روابط حاکم بر مثلث، کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی را در زمینه «پرداخت حق بیمه» بررسی و تشریح کنیم:
یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی کارگران استفاده از مزایای بازنشستگی است بنابراین یکی از دغدغههای همیشگی آنها این است که آیا کارفرمایان در خصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به وظیفه قانونیشان عمل میکنند و آیا حق بیمه ماهیانه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکنند یا نه؟
که البته این نگرانی بسیار بجا و منطقی است زیرا یکی از موارد اختلافی بین کارگران و کارفرمایان که منجر به طرح شکایتهای متعدد در مراجع قضایی شده، موضوع عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات مربوطه است که میتواند به طور مستقیم در شرایط بازنشستگی کارگران تاٌثیر گذار باشد.
این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه وضع قوانین موجود می تواند در قالب بازرسیها و نظارتها و در راستای وظایف پیشگیرانه خود مانعی برای گسترش این گونه تخلفات شود. در بسیاری از این موارد و براساس قوانین جاری، سازمان تأمین اجتماعی اختیار یا بهتر بگوییم وظیفه دارد تا در صورت مواجهه با کارگرانی که دچار چنین مشکلی شدهاند به شرط احراز اشتغال به کار، سوابق آنها را منظور کرده و به طور مستقیم نسبت به وصول حق بیمه مربوطه از کارفرما اقدام کند.
قبل از آن که به تحلیل حقوقی نقش سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه مهم بپردازیم، با رویکرد اعتلای حقوق شهروندی به مرور برخی قوانین که بیانکننده حقوق کارگران و تکالیف کارفرمایان است می پردازیم.
-ماده 1 قانون تأمین اجتماعی: «به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده میشود تشکیل می گردد.»
-ماده 2 قانون کار مصوب 9/10/1369: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.»
-ماده 148 قانون کار: «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای بند5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.»
-ماده 36 قانون تأمین اجتماعی: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده (کارگر) به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده (کارگر) را کسر کند و سهم خود را به آن افزوده به سازمان تأدیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا پرداخت نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»
با مطالعه این مواد قانونی و سایر قوانین مرتبط استنباط میشود که:  مسئولیت پرداخت مجموع حق بیمه کارگر و کارفرما فقط بر عهده کارفرما است و کارگران نسبت به پرداخت نشدن آن هیچ مسئولیتی ندارند و کارفرما موظف است ضمن ارائه صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان، حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بپردازد. در صورتی که کارفرما به هر دلیل از پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن است.
چنانچه به هر دلیلی کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده و یا با تأخیر پرداخت کرده باشد، مانعی برای انجام مسئولیت سازمان نبوده و سازمان تأمین اجتماعی در چنین شرایطی نیز ملزم به ایفای وظایف خود در مقابل کارگران خواهد بود. لازم به ذکر است که براساس پیشبینی قانون، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را خودش تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند. بنا براین کارفرمایان باید به این نکته توجه کنند که نپرداختن حق بیمه باعث رفع مسئولیت آنها نمیشود و ضمن اینکه ملزم به تأدیه حق بیمه مطابق نرخ تعیین شده برابرضوابط هستند به موجب موادی مانند ماده 108 قانون تأمین اجتماعی مستوجب پرداخت جریمه نیز میشوند. در نتیجه ودر صورتی که کارفرما به هر دلیل حق بیمه ماهیانه را پرداخت نکرده یا از ارسال فهرست حقوق و دستمزد خودداری کرده باشد، سازمان موظف است طبق تکالیف مقرر در قانون نسبت به بررسی، محاسبه و وصول حق بیمه از کارفرما اقدام کند و در صورت احراز سابقه کار نیز بدون هیچ قید و شرطی باید سوابق کارگر را منظور کند و به هیچ عنوان نباید پذیرش سوابق را منوط به پرداخت یا وصول حق بیمه کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره 741 که در تاریخ 14/10/88 صادر شده، دستور اداری شماره 77/م/226 اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ  که مقرر کرده بود: «پس از گرفتن حق بیمه تعیین شده از کارفرما نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد.» را باطل اعلام کرده و در رأی صادره اشعار نمود، منوط کردن ایفای تعهدات سازمان به پرداخت حق بیمه مغایر قانون است. بنابر این در مییابیم سازمان تأمین اجتماعی سازو کار قانونی لازم را برای ملزم کردن کارفرمایان به انجام وظایف ایشان  در اختیار دارد. از آن جمله  باید به مفاد ماده 50 قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد که بیان میکند، مطالبات سازمان اعم از حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمههای نقدی، ناشی از اجرای قوانین در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است. از آنجایی که اسناد لازم الاجرا طبق مقررات مربوطه مطابق اسناد رسمی، توسط مأمور اجرا قابل پیگیری است بنابراین سازمان می تواند مطالبات مالی خود را به طور مستقیم و توسط مأموران اجرای سازمان پیگیری و وصول کند.
همانگونه که پیش از این بیان شد سازمان دارای وظایف نظارتی است که در راستای حفظ حقوق کارگران از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. که ذیلاً به دو نمونه از آن اشاره میکنیم:
1)طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است طی 6 ماه به صورتِ مزد ارسالی از طرف کارفرما رسیدگی کند و هر گونه مغایرت یا اختلافی را چه از لحاظ بیمهشدگان یا میزان مزد یا حقوق مشاهده کرد باید به کارفرما ابلاغ کند. چنانچه کارفرما تسلیم نظر سازمان نشود، موضوع توسط هیأت تشخیص مطالبات بررسی و با تصویب آن در حکم اسناد لازم الاجرا قلمداد و قابل وصول است.
2)ماده 47 قانون تأمین اجتماعی این اختیار را به سازمان میدهد تا از کارگاههای مشمول قانون بازرسی کرده و دفاتر و صورتهای مزد و حقوق را ملاحظه کند. چنانچه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرسی سازمان جلوگیری کند یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوطه خودداری کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد. در صورت تکرار نیز مطابق ماده 179 قانون کار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهد شد.
عامل بسیار مهمی که برای بیان چگونگی رابطه کارگر و کارفرما در مرحله اثباتی بسیار حائز اهمیت است، انعقاد قرارداد مکتوب بین طرفین است. با اینکه ماده 7 قانون کار قرارداد شفاهی را معتبر میداند لیکن قرارداد شفاهی نمیتواند به تنهایی اثباتکننده تعهدات و حقوق طرفین باشد و پیشنهاد میشود مسئولان امر، ترتیبی اتخاذ کنند تا کارفرمایان ملزم شوند بر انعقاد قرارداد منصفانه با کارگران.
در عین حال رعایت اصل منصفانه بودن در این نوع از قراردادها یکی از ارکان اساسی در حفظ حقوق کارگران قلمداد میشود. در شرایط کنونی جامعه که همگان بر احیا و حمایت از واحدهای تولیدی اذعان داشته و در تلاش هستند تا از بار واردات کالا به کشور کاسته شود و بر توان تولید داخلی در تمامی بخشها اضافه شود، لازم است که بر روابط کارگر و کارفرما توجه بیشتری معطوف کنیم و هر یک از دستگاههای مسئول و بطور خاص سازمان تأمین اجتماعی به وظایف خود به درستی عمل کنند.

مسعود غفاری راد/کارشناس ارشد حقوق

روزنامه ایران

کپی
نظرات
نظرات | 9 نظر
ناشناس
1395/3/22 - 16:07
رسول خدا (ص) مي فرمايند: «لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر کسي بايد که مزد کارگري را نپردازد. خدا در روز قيامت از او هيچ مال و معادلي را نمي پذيرد.»
rateup 52
 ratedown 12
رضا ناظرزاده
1395/5/9 - 21:41
سلام.من حدود9ماه واسه یه پیمانکارکارکردم که 4ماه بیمه ردکرده وحقوق ماهیونه روطبق حضورغیاب خودش درماه حدود15روزردکرده منم هیچ سندی ندارم که ثابت کنم درماه بیشتراز25روزسرکاربودم ایاحقی بهم تعلق میگیره پیگیری کنم
rateup 84
 ratedown 58
حسین
1396/11/24 - 10:37
سلام من اجاره دار یک نانوایی بودم و بیمه را رد میکردم و پولشو پرداخت نمیکردم الان چن سال میگذره و من از ان مغازه رفتم ولی ترک کار نزدم چون بدهی دارد حال اگر نپردازم چ اتفاقی میافتد؟
rateup 21
 ratedown 21
سعید
1395/10/2 - 16:15
کارگری داشتم دوماه ازمایشی کار کرده ایا حق بیمه به ایشان تعلق میگیرد یا خیر با احترام
rateup 44
 ratedown 26
سید امین غفوری
1396/2/10 - 02:30
بله آقا سعید تعلق میگیره. طبق قانون وزارت کار کارگر از همون ساعت اول باید بیمه بشه و تمامی سنوات و پاداش کارگر بطور دقیق محاسبه و تسویه بشه
rateup 24
 ratedown 12
محمد رضا
1396/2/15 - 11:26
سلام مادر من 9 سال برای یه مهندس کار کرد هی بهش میگفت بیمه کن یا حقوق بده میگفت برات خونه میسازم الان زده زیرش میگه نه اگه مادرم شکایت کنه حقوق و اینا بهش تعلق میگیره یا حقش پایمال میشه؟
rateup 16
 ratedown 6
وب سایت
1396/2/16 - 16:27
اگر مدرک داشته باشید می توانید شکایت کنید
rateup 16
 ratedown 9
سیدمحمد صنایع
1396/2/18 - 23:01
سلام مهندس جان من دارم حدود 3ساله تویه یه تولیدی لباس کار میکنم که بیشتر حقوقمو کارت به کارت ریخته وبغیشو نقدی داده ازم امضا گرفته گفته هیچ حقی دیگه ازم نداری میتونم ازش شکگایت کنم؟
rateup 32
 ratedown 11
ناشناس
1396/9/20 - 18:48
با سلام اگه بیمه هستی هم میتونی به اداره کار شکایت خودت رو ارجاع بدی و اگه موقع پرداخت نقدی شاهدی نداره البته روش انسانی نیست م بخوای یه جورایی حالش رو بگیری میتونی اخذ نقدی رو تکذیب کنی و شکایت خودت رو جدا از اداره کار به دادگاه هم مراجعه کنی
rateup 21
 ratedown 23

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.